035 888 3459
Tứ hiệp Plaza, Thanh Trì, Hà Nội
ccnd.info@gmail.com

Nhà xưởng